W czwartek 2 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przez wyżej wymienione kraje. Zostały one uznane za winne złamania prawa unijnego.

TSUE orzekł o niewykonaniu przez Polskę, Czechy i Węgry swojej części programu relokacji, który został uzgodniony przez Radę Europejską w 2015 r., kiedy Grecja doświadczała bezprecedensowego napływu uchodźców i migrantów z krajów azjatyckich, głównie z Syrii i Iraku.

„Poprzez odmowę do zastosowania się do tymczasowego mechanizmu relokacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii” – czytamy w oświadczeniu TSUE

Trybunał orzekł również, że Polska i Republika Czeska są także winne niewypełnienia obowiązku dotyczącego poprzedniego programu relokacji uchodźców z udziałem 40 000 migrantów.

TSUE odrzucił argumenty obronne tych trzech państw i stwierdził, że nie mają one prawa twierdzić, iż programy przesiedleń naruszyłyby ich bezpieczeństwo wewnętrzne.

Należy zauważyć, że zgodnie z tymi umowami państwa członkowskie byłyby uprawnione do otrzymywania 6000 euro z Brukseli za każdego uchodźcę, którego przyjmą z Włoch oraz z Grecji.

Werdykt jest symboliczny, bo program relokacji z 2015 roku był rozpisany tylko na dwa lata i już wygasł.

MM