Osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia (np.Grecja), którym był kraj Unii Europejskiej, i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Z kolei osoby, które utraciły pracę w Polsce i decydują się szukać jej za granicą, mogą przetransferować polski zasiłek za granicę. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni dokument (U2) uprawniający do transferu zasiłku (dotychczas był to formularz E 303).

feedbackTransfer zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju może być dokonany na okres 3 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli złożysz odpowiedni wniosek w urzędzie pracy w kraju pochodzenia może przedłużyć go do maksymalnie 6 miesięcy.

Niniejszy zasiłek jest transferowany bezpośrednio przez instytucję, która przyznała świadczenie. W Grecji realizacją transferu zajmuje się Urząd Pracy OAED (w Polsce PUP / Powiatowy Urząd Pracy), który przelewa na konto osoby bezrobotnej zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto. Będzie Ci wówczas wypłacana ta sama kwota, co poprzednio, bezpośrednio na Twoje konto bankowe w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

W celu dokonania transferu przyznanego zasiłku

Przed wyjazdem musisz:
arrowbyć od co najmniej 4 tygodnie zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.
arrowwystąpić o formularz U2 (dawniej E 303) – umożliwia on przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych do służby zatrudnienia innej niż służba w Twoim kraju pochodzenia.

feedbackNależy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wówczas, kiedy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma natomiast możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Po przyjeździe do nowego kraju musisz:
arrowzarejestrować się w krajowej służbie zatrudnienia jako osoba szukająca pracy
arrowprzy rejestracji przedstawić formularz U2 (dawniej E 303). Jeśli zarejestrujesz się w ciągu 7 dni od wyrejestrowania się w kraju, z którego wyjeżdżasz, otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych za okres od daty wyjazdu.
arrowzgodzić się na wszelkie kontrole, którym poddaje się osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych w nowym kraju, tak jakby tam wypłacano Ci zasiłek.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeśli chcesz pozostać za granicą dłużej niż 3 miesiące, musisz wystąpić o przedłużenie transferu należnych świadczeń do krajowej służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej, i uzasadnić konieczność przedłużenia. Postaraj się udowodnić służbom zatrudnienia, że masz realne szanse na znalezienie pracy w nowym kraju. W przeciwnym wypadku możesz spotkać się z odmową.

feedbackZłóż wniosek o przedłużenie możliwie najwcześniej. Musisz to zrobić przed upływem pierwszych trzech miesięcy.

Poszukiwanie pracy w kilku krajach
Jeśli nie znajdziesz pracy w kraju, do którego wyjedziesz, możesz wrócić do kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej, a następnie wyjechać w poszukiwaniu pracy do innego kraju. Aby podczas pobytu za granicą nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, musisz złożyć wniosek o nowy formularz U2 (powtarzając procedurę opisaną powyżej). Łączny czas Twojego pobytu za granicą (tj. we wszystkich krajach, w których szukasz pracy i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych) nie powinien nigdy przekroczyć 3 miesięcy (z możliwym przedłużeniem do 6 miesięcy – jeśli zgodzi się na nie organ wypłacający zasiłek).

feedbackTransfer zasiłku pozwala osobie bezrobotnej pobierać zasiłek w państwie poszukiwania pracy w wysokości określonej przez państwo przyznające świadczenie w przeliczeniu na walutę państwa poszukiwania pracy.

Potrzebne formularze:
formularz U1 (dawniej E 301): wyszczególnienie okresów ubezpieczenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Możesz uzyskać go od krajowej służby zatrudnienia państwa/państw, gdzie znajdowało się/znajdowały się Twoje ostatnie miejsce/miejsca pracy, a następnie przedstawić go krajowej służbie zatrudnienia w państwie, w którym chcesz się ubiegać o zasiłek.

formularz U2 (dawniej E 303): umożliwia przeniesienie wypłacania zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju. Możesz uzyskać go od krajowej służby zatrudnienia państwa, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej, a następnie przedstawić go krajowej służy zatrudnienia w państwie, w którym szukasz pracy.

http://ec.europa.eu/