studia2

Tempus to program dotyczący szkolnictwa wyższego, swoim zasięgiem obejmuje nie tylko UE, ale i kraje partnerskie sąsiadujące z Unią Europejską. Główne założenia to współpraca między szkołami wyższymi.

Cele i założenia
Swoim zasięgiem obejmuje Bałkany Zachodnie, Europę Wschodnią, Azję Środkową, Afrykę Północną i kraje Bliskiego Wschodu. Program został uruchomiony przez Radę Ministrów Wspólnoty Europejskiej w roku 1990, w pierwszej edycji udział wzięły takie państwa jak Polska, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Albania, Estonia, Litwa, Łotwa i Słowenia. Kolejne lata to kolejne państwa. Program doczekał się już IV edycji. Po drugiej odbyła się jeszcze edycja II bis. Na samym początku Tempus stanowił część programu bezzwrotnej pomocy na rzecz wspierania reform społeczno-gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej PHARE, a od roku 1993 – również w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Mongolii TACIS. Działania podejmowane w jego zakresie odwołują się do Strategii Lizbońskiej i Procesu Bolońskiego. Sprzyja on realizacji reform poprzez tworzenie wspólnych projektów oraz partnerstwo szkół wyższych w Unii Europejskiej i krajach partnerskich. Poprzez wspólne działania dokonuje się reforma sektorów szkolnictwa wyższego w krajach biorących udział w projekcie oraz wzmacnia się współpracę pomiędzy uczelniami.

Podjęte działania
Podczas czterech edycji w ramach programu podjęto następujące działania:

arrowProjekty współpracy międzyuczelnianej
arrowDziałania strukturalne i uzupełniające
arrowStypendia indywidualne
arrowDziałania uzupełniające
arrowDziałania strukturalne
arrowWymiana młodzieży
arrowProjekty wspólne

Projekty Współpracy Międzyuczelnianej dotyczyły zmian wprowadzonych do treści programów nauczania i metod dydaktycznych, modernizacji systemu administrowania uczelnią, oraz kursów doszkalających dla pracowników instytucji pozauczelnianych.

Działania Strukturalne i Uzupełniające to reformy podejmowane na szczeblu krajowym dopasowane do specyficznych potrzeb danego kraju.

Działania strukturalne to działania wspierające rozwój i zdobywanie umiejętności w celu reformowania szkolnictwa wyższego. Projekty działań strukturalnych polegały na przeprowadzaniu badań i analiz, szkoleń, seminariów i międzynarodowych spotkań ekspertów.

Działania uzupełniające to działania dotyczące potrzeb krótkoterminowych.

Stypendia indywidualne dla pracowników szkół wyższych, ich cel to podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli akademickich z krajów partnerskich.

Uczestnictwo i zgłoszenia
Program skierowany jest do szkół wyższych i instytucji działających w tym obszarze. Obejmuje swoim działaniem 27 państw z Bałkanów Zachodnich, Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Aby zgłosić chęć uczestnictwa, należy odpowiedzieć na zaproszenie do składania wniosków albo zgłosić się do jednego z punktów informacyjnych. Więcej informacji można uzyskać na: www.tempus.org.pl , www.eacea.ec.europa.eu

logo twoja europa