Jeśli marzy nam się ślub cywilny w Grecji to musimy sobie uświadomić kilka kluczowych kwestii formalnych, które są konieczne aby nasze marzenie zrealizować. I chociaż lista wymagań może wydać nam się długa, to racjonalne podejście do tematu, zaplanowanie wszelkich kwestii związanych z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentów, zdecydowanie ten proces ułatwi. Mówiąc o zawarciu związku małżeńskiego w Grecji w formie cywilnej należy rozgraniczyć tutaj dwa przypadki, bowiem pewne aspekty są różnicujące. Będziemy zatem przyglądać się sytuacji kiedy narzeczeni oboje posiadają polskie obywatelstwo oraz kwestii kiedy partnerka lub partner legitymują się greckim obywatelstwem.

Zawarcie małżeństwa przed konsulem

W sytuacji pierwszej, a więc takiej, gdzie oboje z przyszłych małżonków posiadają polskie obywatelstwo występuje możliwość zawarcia ślubu cywilnego przed konsulem. Właściwie kwestie formalne możemy załatwić w dowolnie wybranym polskim urzędzie konsularnym.

Warto pamiętać o tym, że spotkanie umawia się telefonicznie, natomiast wszelkie wymagane dokumenty musimy złożyć osobiście. Jak wskazuje gov.pl wymagane dokumenty są następujące:
• odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia (odpisy wielojęzyczne są niewystarczające) obojga przyszłych małżonków,
• w przypadku osób, które wcześniej pozostawały w związku małżeńskim – odpis aktu tego małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce,
• pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• ważny polski dowód osobisty lub paszport (dokumenty muszą być ważne zarówno w dniu składania zapewnień małżeńskich, jak również w wyznaczonej dacie ślubu),
• zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła lat 18),
• kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków (dokumenty muszą być ważne w wyznaczonej dacie ślubu),
• lista imienna gości.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, ze posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne, ale powinni znać oni język polski albo należy zapewnić obecność tłumacza podczas ceremonii. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków.

Wiele osób bez wątpienia nurtuje kwestia opłaty. Opłaty konsularne za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia małżeństwa przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym wynoszą łącznie: 500 euro.

Warto zaznaczyć, że kwestia terminu realizacji jest bardzo indywidualna i należy omówić sprawę możliwego terminu ceremonii podczas wizyty w konsulacie lub telefonicznie. Istotną kwestią jest także dokument podpisywany podczas ślubu. W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół o zawarciu związku małżeńskiego przed konsulem. Ten dokument i złożone wcześniej zapewnienia będą następnie wysłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Po upływie około miesiąca nowożeńcy otrzymają pocztą (na adres, który wskazali we wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem) polski odpis aktu małżeństwa.

Teraz odniesiemy się do drugiej opcji, a więc takiej, w której jeden z partnerów nie posiada polskiego obywatelstwa. Na potrzeby niniejszych analiz przyjmiemy, że jeden z partnerów posiada obywatelstwo greckie. Jak wskazuje zatem gov.pl w urzędzie konsularnym małżeństwo mogą zawrzeć tylko obywatele polscy. Małżeństwo z cudzoziemcem można zawrzeć w polskim lub greckim urzędzie stanu cywilnego.

Zawarcie małżeństwa w greckim Urzędzie Miasta

Mieszkając w Grecji i chcąc podjąć się zorganizowania ceremonii zaślubin najlepiej udać się do urzędu miasta. W stolicy kraju jest to Urząd Miasta Ateny, którego strona internetowa znajduje się tutaj: Πολιτικοί Γάμοι | Αθήνα (cityofathens.gr). Należy jednak dokładnie sprawdzić do jakiego Urzędu podlegamy, ze względu na rejonizację. To bez wątpienia oszczędzi nam czasu. Po odwiedzeniu Urzędu Miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i otrzymaniu niezbędnych wytycznych co do potrzebnej nam dokumentacji obywatel polski będzie musiał odwiedzić konsulat polski. To właśnie w tym miejscu pobrać można informację o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Współczesna rzeczywistość, rozwój nauki i techniki niewątpliwie sprzyja sprawom formalnym. Profil zaufany, warto sobie na potrzemy omawiane w niniejszym tekście założyć. Pozwoli on nam załatwić wiele spraw nie tylko związanych ze ślubem. Jednak nie odbiegając od wiodącej tematyki dzięki profilowi możemy złożyć wniosek o wysłanie aktu urodzenia w papierowej formie. To zdecydowanie ułatwia sprawę.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, także tutaj potrzebujemy skompletować niezbędne dokumenty. Przedstawiają się one następująco:
• ksero dowodu lub paszportu przyszłych małżonków
• Adia Gamou greckiego małżonka – ten dokument załatwimy w urzędzie miasta, wypełnia się na miejscu wniosek i oczekuje 7 dni na wydanie zaświadczenia.
• Akt urodzenia obojga
• Zaświadczenie o stanie cywilnym
• dokument zaświadczający o miejscu zamieszkania greckiego współmałżonka, może być to zeznanie podatkowe
• Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć ślub w Grecji (pisemne zapewnienie przed kierownikiem urzędu/konsulem o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego ) – aby taki dokument uzyskać należy wybrać się do konsulatu mając ze sobą: (akt urodzenia, paszport, kopię dowodu oraz Adia Gamou przyszłego małżonka , oraz 50 euro w gotówce. W konsulacie wypełnimy wniosek i otrzymamy zaświadczenie, którego wydanie kosztuje właśnie 50 euro
• ksero zezwolenia na pobyt w Grecji
• zapowiedź ślubu w gazecie lokalnej (powinna ona ukazać się 6 miesięcy przed planowaną i wyznaczoną datą ślubu).
• Opłata administracyjna za pozwolenie na ślub – 15 euro – na nazwisko greckiego partnera.
• Opłata administracyjna za udzielenie ślubu – 100euro

Zgromadzenie dokumentów przez partnera z polskim obywatelstwem to oczywiście nie koniec, chociaż już niewiele pozostało. Wszystkie dokumenty w języku polskim należy przetłumaczyć na język grecki. Tłumaczenia wykonuje się u tłumaczy wpisanych na listę Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla danego języka. Listę tą można znaleźć tutaj (strona w języku angielskim).

Niewątpliwie zawarcie związku małżeńskiego w Grecji może wydawać się trochę skomplikowane. Jednak racjonalne podejście do tematu, pozostawienie sobie czasu na formalności oraz wsparcie ze strony już doświadczonych osób bez wątpienia pomogą w zrealizowaniu marzenia o greckim ślubie.

Publikacja jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi.

Artykuły

icon_blogsSakrament Małżeństwa w Greckim Kościele Prawosławnym – dokumenty