5 wyszukiwarek i ponad 400 haseł z zakresu malarstwa, rzeźby i założeń urbanistycznych na obszarze ponad 50 państw – tak wygląda nowy portal internetowy uruchomiony przez MKiDN – polonika.gov.pl.

Projekt Polonika to baza internetowa, która obejmuje obiekty powstałe do 2000 r. na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczpospolitej. Umieszczane są w niej nie tylko dzieła stworzone przez polskich artystów, ale również prace o polskiej tematyce, wykonane przez obcokrajowców, bądź ufundowane przez polskie rodziny.

Na stronie Polonika można wyszukać obiekt, który nas interesuje lub sprawdzić np. jakie prace danego artysty, wpisane do bazy, znajdują się w danym kraju, mieście, a także ustalić wszystkie wpisane do bazy pomniki w danym kraju. Umożliwia to pięć wyszukiwarek: nazwa obiektu, autor/wykonawca, kraj, miasto, dział (np. malarstwo). Osoby zainteresowane tematem mogą pogłębić swoją wiedzę dzięki zamieszczonej na stronie bibliografii. Każdy obiekt został zaznaczony na mapie.

Poszczególne rekordy, opracowywane lub konsultowane przez specjalistów, stanowić mają pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata. Liczymy na to, że portal „Polonika” przyczyni się do odkrycia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia kulturalnego w różnych częściach świata.

Polonika – projekt otwarty
Portal Polonika jest projektem otwartym – cały czas opracowywane są nowe hasła, a już istniejące są na bieżąco uzupełniane i poprawiane, wzbogacana jest również ich dokumentacja wizualna (zamieszczane będą zarówno archiwalne, jak i aktualne zdjęcia obiektów). Każdy może włączyć się w tworzenie tej strony poprzez zgłaszanie nowych obiektów lub dodawanie informacji do już istniejących. zgłaszając na znajdujący się na stronie adres kontaktowy obiekty nowe lub informacje dotyczące tych już istniejących.

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie bazy Polonika, poprzez znajdujący się na stronie adres kontaktowy.

MKiDN chroni spuściznę kulturową
Jednym z istotnych zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest tworzenie warunków do efektywnej ochrony oraz popularyzacji pozostającej poza granicami państwa polskiej spuścizny kulturowej: dziedzictwa historycznej, wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w tej jej części, która istniała na obszarach należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą − Białoruś, Litwa, Ukraina, częściowo Łotwa i Mołdawia) oraz dorobku kulturalnego wielu generacji polskiego wychodźstwa (w przeważającej mierze o charakterze politycznym; wytworzonego, zgromadzonego bądź przechowywanego w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz innych częściach świata).

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od wielu lat gromadzi informacje dotyczące zabytków związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Pracownicy departamentu oraz współpracujący z ministerstwem eksperci – historycy i historycy sztuki, archiwiści, bibliotekoznawcy, konserwatorzy zabytków, przeprowadzają kwerendy oraz dokumentują obiekty architektury sakralnej i świeckiej, zabytki ruchome oraz cmentarze i groby polskie, a także polonika w zagranicznych kolekcjach publicznych i prywatnych. Nierzadko są to jedyne naukowe opracowania dotyczące tych zabytków i pamiątek historycznych.

MKiDN przywiązuje szczególną wagę do propagowania wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Służą temu książki wydawane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w serii „Poza Krajem”, jak również finansowane ze środków ministerialnych kolejne publikacje wyników prac dokumentacyjnych prezentowane np. w Materiałach do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, których wydawcą jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Wsparcie finansowe ministerstwa ułatwia organizację międzynarodowych sesji i konferencji naukowych, stanowiących jedno z głównych źródeł wymiany informacji na temat stanu badań, jak również formę integracji środowisk badawczych Europy Środkowej i Wschodniej. Przykładem są kolejne edycje odbywającego się co trzy lata Międzynarodowego Kongresu Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

Zachęcamy do zasięgania informacji na temat finansowanych przez MKiDN projektów dotyczących ochrony i konserwacji pozostających poza krajem cennych zabytków związanych z historią Rzeczpospolitej zamieszczanych na portalu historycznym dzieje.pl. „Ochrona Dziedzictwa Kultury Polskiej za Granicą” – to moduł, który prezentuje materiały powstające we współpracy portalu dzieje.pl z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

źródło: MKiDN