Przewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski:Z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Państwa Watykańskiego po spełnieniu poniższych wymagań:

Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

 • czytelnie wytatuowanego numeru lub
 • micro chipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku gdy micro chip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru micro chipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem).

Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania).

Przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzeciego miesiąca życia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niedozwolone.

Muszą być zaopatrzone w paszport

Paszport musi być wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Spełnienie powyższych warunków powinno być poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w kraju wysyłki zwierzęcia w świadectwie zdrowia (zgodnym z wzorem ustalonym w przepisach UE) lub w przypadku ponownego wwozu na terytorium Unii Europejskiej – w paszporcie dla zwierząt domowych.

Szczepionka przeciw wściekliźnie może być szczepionką inaktywowaną, monowalentną, zawierającą co najmniej jedną jednostkę antygenową w podawanej dawce (norma WHO).

Zaszczepienie zwierzęcia przed trzecim miesiącem życia, nie eliminuje wymogu .

Szczepienie musi zostać wykonane po zabiegu wszczepienia transpondera i musi być wykonane niezależnie od państwa, z którego zwierzę jest przywożone.

Weterynaryjne kontrole graniczne są przeprowadzane w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium Unii Europejskiej.

Jeśli wjeżdżamy na terytorium Unii Europejskiej w Polsce i spełnione są następujące wymogi:

 • przesyłka składa się maksymalnie z pięciu zwierząt,
 • zwierzętom towarzyszy właściciel lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela,
 • zwierzęta są przywożone w celach niehandlowych,
 • kontrola weterynaryjna może zostać przeprowadzona na przejściach granicznych wymienionych poniżej.

Jeśli w trakcie kontroli funkcjonariusz celny stwierdzi, że przywożone zwierzęta nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, poinformuje o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie dla przejścia granicznego.

Powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję:

 • o zawróceniu zwierzęcia do jego kraju pochodzenia lub
 • o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę lub,
 • w ostateczności, o uśpieniu zwierzęcia bez rekompensaty finansowej, jeżeli nie można zrealizować jego zawrócenia lub izolacji przez kwarantannę.

Do czasu wydania decyzji zwierzę pozostaje pod dozorem organu celnego, przy czym opiekę nad zwierzęciem zapewnia właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę w imieniu właściciela.

Natomiast jeśli pierwszym punktem wjazdu na terytorium Unii Europejskiej jest Polska i:

 • przesyłka składa się z więcej niż pieciu zwierząt lub
 • zwierzęta podróżują same, bez opieki właściciela lub
 • zwierzęta są przeznaczone do celów handlowych,
 • obowiązkowa kontrola weterynaryjna może zostać przeprowadzona wyłącznie w poniższych punktach granicznych.

Dla innych zwierząt towarzyszących, takich jak: króliki, chomiki, świnki morskie, myszy, szczury itp., nie jest wymagana żadna dokumentacja. Jednak przed podróżą należy sprawdzić, czy wybrany przez nas przewoźnik zgadza się na przewóz zwierząt.

http://zielonalinia.gov.pl/