fot. ekathimerini.com

Rząd przyzna dodatkową premię dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które realizują inwestycje ekologiczne, cyfrowe i energetyczne.

Wydatki, które firmy przeznaczą na zieloną gospodarkę, energetykę i cyfryzację będą odliczane od dochodu do opodatkowania brutto zwiększonego o 100%, co oznacza, że będą miały podwójną korzyść w opodatkowaniu: im więcej zainwestują, tym bardziej skurczy się ich dochód do opodatkowania.

Beneficjentami dodatkowej ulgi będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, o ile zostaną zaliczone do małych i średnich przedsiębiorstw; mogą one działać w sektorach gospodarki związanych z zieloną gospodarką, energią i cyfryzacją lub w różnych innych sektorach realizujących projekty lub działania w celu wzmocnienia zielonej gospodarki, energii i cyfryzacji.

Koszty, które należy rozpoznać w ramach działania to:

• Ochrona i zarządzanie środowiskiem leśnym, sanitacja i oczyszczanie gleby, wody, obszarów morskich, powietrza oraz kontrola zanieczyszczeń, w tym badania i przygotowanie odpowiednich opracowań.

• Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, oszczędności energii (w produkcji i konsumpcji), zielonej transformacji i odnawialnych źródeł energii, w tym badania i przygotowanie odpowiednich opracowań.

• Badania i eksperymentalne prace rozwojowe w zakresie biotechnologii oraz badania w zakresie technologii energii elektrycznej.

Warunkiem koniecznym uznania wydatków i przyznania pomocy jest ich rejestracja w dokumentach elektronicznych, które przekazywane są do Niezależnego Urzędu Skarbowego za pośrednictwem platformy MyData.

Koszty uznane za kwalifikowalne w ramach projektu są obliczane na podstawie kosztów rzeczywistych – tzn. zostały poniesione przez beneficjentów i udokumentowane danymi księgowymi.

Dodatkowa ulga dotycząca zielonej gospodarki, energetyki i cyfryzacji realizowana jest poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego beneficjenta, w latach ponoszenia przedmiotowych wydatków.

Z możliwości odliczenia 100% wydatków wyłączone są małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie podstawowej produkcji rolnej, rybołówstwa i akwakultury.

opr. Zofia Dalke