Osoba, która po rozwodzie chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, może złożyć oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed polskim Konsulem. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

W tym celu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu polskiego o rozwodzie,
  • Odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego,
  • Ważny dokument tożsamości.

Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.