Każdego roku około 8 000 obcokrajowców składa wniosek o nadanie statusu greckiego obywatela. Aby osiągnąć ten status należy legalnie i na stałe zamieszkać w kraju i nawiązać z nim znaczące więzi, integrując się z otaczającą rzeczywistością społeczną. Zgodnie z „Kodeksem obywatelstwa greckiego” obywatelami greckimi stają się osoby, które mają powyższe cechy i udowodnią, że są w stanie wypełniać obowiązki obywatela greckiego. W końcu wymaga tego przysięga, którą składają, aby zakończyć proces.

Do tej pory głównym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza się przed komisją naturalizacyjną na ostatnim etapie po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów potwierdzających. W tym wydarzeniu muszą udowodnić, że radzą sobie z greckim na tyle, by umożliwić im swobodny udział w życiu społecznym kraju. Muszą też wykazać, że posiadają niezbędną wiedzę o Grecji, jej historii, kulturze i instytucjach, aby słusznie stać się obywatelami państwa greckiego.

Komisje ds. Naturalizacji przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 4000 kandydatami rocznie, co skutkuje bardzo dużymi opóźnieniami w procesie (od trzech do sześciu lat!). Ponadto wielu cudzoziemców składa wniosek, uiszcza opłatę w wysokości 550 euro, ale biorąc udział w rozmowie nie przekonuje Komisji, że posiadają wymaganą znajomość lub wystarczającą znajomość greckiego języka, w wyniku czego są odrzucani.

Należy zaznaczyć, że w sposób nadawania cudzoziemcom obywatelstwa greckiego zmienia się, zgodnie z inicjatywą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które złożyło w parlamencie projekt ustawy zmieniający kodeks greckiego obywatelstwa dla cudzoziemców pragnących uzyskać obywatelstwo greckie. W czwartek, 8 października ustawa została zatwierdzona.

Zgodnie z nowymi przepisami cudzoziemcy będą musieli zdawać egzaminy pisemne, aby udowodnić swoje umiejętności językowe, a także wiedzę o historii, geografii, kulturze i polityki. Procedura ustna jest przewidziana dla osób należących do specjalnych kategorii, takich jak: osoby z dysleksją, osoby starsze itp., które w dniu egzaminów pisemnych będą egzaminowane ustnie przez specjalną komisję.

Egzaminy będą odbywać się dwa razy w roku, a kandydaci będą musieli wnieść opłatę w wysokości 250 euro. Pierwsze egzaminy dla cudzoziemców chcących uzyskać obywatelstwo greckie odbędą się w maju 2021 r.

Chcąc uzyskać certyfikat, cudzoziemiec musi zdać egzaminy z języka greckiego na poziomie B1 w zakresie rozumienia i pisania tekstów ustnych i pisemnych.
Tematy egzaminacyjne będą wybierane poprzez losowy wybór z bazy tematów (baza liczy minimum 300 pytań – baza jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Egzamin uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska 80% punktów zarówno z egzaminu językowego, jak i egzaminu z wiedzy. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu maksymalnie dziesięciu dni. Każdy będzie mógł podchodzić do egzaminu wielokrotnie.

Po zdaniu egzaminu, wnioskodawcy otrzymają „Świadectwo Wiedzy o Naturalizacji”, które jest dowodem spełnienia podstawowego warunku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

W ten sposób pozytywny egzamin i uzyskanie świadectwa naturalizacji staje się warunkiem złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa.

Z egzaminów zwolnione są osoby, które posiadają dyplom ukończenia szkoły średniej, która realizuje obowiązkowy grecki program edukacyjny lub ukończyły grecki uniwersytet albo uzyskały tytuł magistra bądź doktora na greckim uniwersytecie.

Za złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa wymagana jest także opłata w wysokości 550 euro, akceptacja wymaga rozmowy którą przeprowadzi dwóch pracowników Generalnego Sekretariatu ds. Obywatelstwa z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem sprawozdawczym.

W przypadku odrzucenia wniosku cudzoziemiec ma prawo odwołania się do właściwego administracyjnego sądu apelacyjnego. Tak zwany „biały rejestr karny” jest niezbędnym elementem naturalizacji.

Jednocześnie wnioskodawca musi mieć deklarowany minimalny dochód, którego wysokość określa decyzja Sekretarza Generalnego ds. Obywatelstwa. Wymagany dochód w żadnym przypadku nie może być niższy niż roczne wynagrodzenie pracowników niewykwalifikowanych.

Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie procedur.

Obecnie w toku jest już 30 000 wniosków o nadanie obywatelstwa.

Źródło: www.hellenicparliament.gr