Przyznanie zasiłku wysokości 200 euro miesięcznie przez cały rok dla długotrwale bezrobotnych w wieku od 20 do 66 lat.

Beneficjentami specjalnego zasiłku są osoby u których minął okres 12-miesięcznej dotacji.

Osoby składające wniosek w dniu jego składania muszą mieć ukończone 12 miesięcy bezrobocia (zarejestrowanego w ewidencji osób bezrobotnych).

Roczny dochód rodziny nie powinnien przekraczać 10.000 euro. Do rocznego dochodu rodzinnego nie są wliczane: zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy, macierzyński oraz zasiłek dla długotrwale bezrobotnych (jeśli zostanie przyznany na kolejny rok).

Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami elektronicznie w ciągu dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia świadczenia z tytułu bezrobocia.

Opr. Paolina Sokulska