Populacja Grecji zmniejszyła się o 39 933 w samym tylko ostatnim roku, ponieważ liczba zgonów ze wszystkich przyczyn była znacznie wyższa niż liczba urodzeń, zgodnie z oświadczeniem Greckiego Urzędu Statystycznego (ELSTAT) na koniec roku.

Dane oszacowują dokładną populację w Grecji na dzień 1 stycznia 2021 r., na podstawie danych ze spisu powszechnego z 2011 r.

Spis ludności z 2011 r. – przeprowadzony po raz pierwszy przez ELSTAT jako niezależny organ – wykazał 10 940 777 osób mieszkających w Grecji.

Dane dotyczące imigracji obejmują również osoby, które były w kraju 1 stycznia 2021 r. z powodu kryzysu uchodźczego i migracyjnego.

Z danych wynika, że ​​w 2020 r. liczba migrantów w kraju zmniejszyła się, co oznacza, że ​​liczba migrantów napływających w stosunku do wyjeżdżających była mniejsza.

I tak w 2020 r. saldo migracji szacowane jest na zaledwie 6384 osoby, podczas gdy w 2019 r. było to 34 439 osób.

Należy zauważyć, że spis z 2021 r. zakończył się w grudniu, a Grecki Urząd Statystyczny jest w trakcie obliczania danych w chwili obecnej.

Ludność w Grecji według wieku

ELSTAT szacuje, że całkowita liczba osób mieszkających w Grecji w dniu 1 stycznia 2021 r. wyniosła 10 678 632.

Podział oszacowanej populacji w wieku 0-14 lat wyniósł 14,1 proc. ogółu ludności, podczas gdy osoby w wieku 15-64 lata to 63,3%, a 22,6% to osoby w wieku 65 lat i więcej.

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 19 lat szacuje się na 2 059 036, a 13 451 osób mieszkających na wsi ma ponad 100 lat.

Warto zauważyć, że podczas gdy w latach 2010-2015 liczba migracji była ujemna, a liczba ludności netto w latach 2016, 2017 i 2018 była niska pomimo narastającego kryzysu uchodźczego.

Szacuje się, że stało się to z powodu dużej liczby wyjeżdżających migrantów – zarówno zagranicznych, jak i greckich – którzy opuścili kraj, aby zamieszkać za granicą.

W Grecji kobiety przewyższają liczebnie mężczyzn.

Według ELSTAT, liczba stałych mieszkańców Grecji na dzień 1 stycznia 2021 r. szacowana jest na 10 678 632 osób, z czego 5 196 048 to mężczyźni (48,7 proc.), a 5 482 584 to kobiety (51,3 proc.).

Wydaje się, że stała populacja zmniejszyła się o 0,37 procent w porównaniu z analogiczną populacją w dniu 1 stycznia 2020 r., która wynosiła 10 718 565.

Wynika to z naturalnego spadku liczby ludności, która wyniosła 45 902 osób (84 767 urodzeń wobec 130 669 zgonów osób na terytorium Grecji) oraz migracji szacowanej na 6384 osoby.

W Grecji mieszka 139 296 obywateli w wieku powyżej 90 lat, z czego 79 721 to kobiety, a 59 575 mężczyzn.

Największy odsetek ludności w regionie Grecji – 35 procent – ​​mieszka w regionie Attyki, przy czym zdecydowana większość z nich zamieszkuje obszar metropolitalny Aten.

Drugim najbardziej zaludnionym regionem jest Macedonia Środkowa, w skład której wchodzi drugie co do wielkości miasto Grecji, Saloniki, z 17,4 procentami całej populacji.

Trzecia to Tesalia z 6,6% ludności, następnie Grecja Zachodnia z 6,1%, a następnie największa grecka wyspa Kreta z 6%.

Macedonię Wschodnią i Trację zamieszkuje 5,6 procent ogółu, Peloponez 5,3 procent, Grecja Środkowa 5,2 procent i Morze Egejskie 3,3 procent.

W Epirze mieszka 3,1 proc. całej populacji, Zachodnia Macedonia 2,5 proc., Północne Egejskie 2,1 proc., a Wyspy Jońskie 1,9 proc.

Spis ludności jest najbardziej złożoną i zakrojoną na szeroką skalę pracą statystyczną państwa na przestrzeni czasu, a jego wyniki odzwierciedlają warunki demograficzne, polityczne i społeczno-gospodarcze epoki.

Pierwszy spis ludności w Grecji został przeprowadzony w 1828 r., wkrótce po wyzwoleniu narodu greckiego od Turków i utworzeniu nowoczesnego państwa greckiego.

Pierwszy spis wykazał, że Grecję zamieszkuje 753,400 mężczyzn i kobiet. Oszacowanie retrospektywne liczby ludności w 1821 r. wyniosło 938.765.

W 1907 Grecja przeprowadziła pierwszy spis ludności według standardów współczesnej nauki statystycznej. Populacja Grecji w tym czasie wynosiła 2 631 952.