Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej wydało rozporządzenie w związku z procedurą wydania książeczki osobom nieubezpieczonym oraz tym, którzy należą do wrażliwych grup społecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem, do czasu publikacji odpowiedniej KYA – Wspólnej Decyzji Ministerstwa (ΚΥΑ 139491/2006, FEK 1747 t.2 w ramach ustawy 4368/2016):

Uprawnieni do bezpłatnego pobytu w szpitalu oraz bezpłatnej opieki zdrowotnej to wszyscy nieubezpieczeni, których roczny dochód na rodzinę nie przekracza kwoty 6.000 euro, wzrastający o 20% dla współmałżonki i dla każdej osoby niepełnoletniej bądź dziecka pod opieką. Warunkiem jest, by dochód ten nie pochodził z takiego źródła utrzymania, w którym to zawierałaby się możliwość ubezpieczenia.

W przypadku osób niepełnosprawnych od 67% i wzwyż, dochód ten wzrasta o 50%.

Jakie dokumenty są wymagane do wydania książeczki
1. Zgłoszenie na piśmie, które wydawane jest przez wydział N.A., do którego będzie dołączana kopia dowodu osobistego bądź paszportu bądź dowód tożsamości bezpaństwowca, dwie (2) fotografie osoby, dla której zostanie wydana książeczka oraz oświadczenie z aktu prawnego 1599/1986, w którym zostaną potwierdzone wszystkie dane przedstawione czy są prawdziwe, czy wnioskodawca jest nieubezpieczony i czy nie ma prawa do nabycia ubezpieczenia bezpośrednio lub pośrednio przy innym członku rodziny i że w przypadku, gdy jego status ubezpieczenia ulegnie zmianie zgłosi się w trybie natychmiastowym do złożenia książeczki w miejscu jej wydania. Dodatkowo w oświadczeniu będzie zaznaczane, iż nie istnieją wpływy z emerytur bądź innych świadczeń z zagranicy.
2. Zaświadczenie o sytuacji społeczno-bytowej rodziny wraz dowodem miejsca zamieszkania, gdzie nie wymagany jest rachunek (DEI, OTE, EYDAP), gdy nie jest składane oświadczenie podatkowe lub znajduje się w nowym położeniu itd.
3. Pozwolenie na pobyt dla obywateli państw członkowskich UE wydane przez lokalny posterunek policji w obrębie ich miejsca zamieszkania.

Dla kategorii 1A poza ogólnymi dokumentami, wymagane są jeszcze:
– Kopia druków E1, E2, E9 z Urzędu Podatkowego
– Kopia oświadczenia od podatku dochodowego z minionego roku. W przypadku, gdy od uprawnionego nie wymaga się złożenia deklaracji podatkowej, należy złożyć oświadczenie z aktu prawnego 1599/1986 zatwierdzonego przez właściwy urząd skarbowy.
– Potwierdzenie:
i. Dowód wypłaty świadczeń socjalnych oraz
ii. Z ΟGΑ (Związek Ubezpieczeń Rolniczych) przeznaczony dla uprawnionego, który podlega przepisom artykułu 39 aktu prawnego 2459/1997 (zasiłek na trzecie dziecko, zasiłek dla wielodzietnych lub renta lub dożywotnia renta dla wielodzietnych)
iii. Dla emigrantów, uwierzytelniony odpis specjalnej legitymacji do identyfikacji emigrantów. Dla emigrantów, obcokrajowców bądź uchodźców, odbywa się kontrola paszportu przy wjeździe i wyjeździe z kraju a uwierzytelnione kserokopie są przechowywane w specjalnej teczce.

W jaki sposób odbywają się zapisy do Rejestru Nieubezpieczonych i Niezdolnych Finansowo
Uprawnieni, którzy legitymują się książeczką nieubezpieczonego, są zapisywani do Rejestru Nieubezpieczonych i Niezdolnych Finansowo, który jest prowadzony w odpowiedniej Służbie Zdrowia bądź Opieki każdej prefektury.

Zgodnie z prawem następuje niniejsza procedura:
a) Przedłożenie przez wnioskodawcę (bądź osobę upoważnioną) wymienionych dokumentów w odpowiedniej Służbie Zdrowia lub Opieki każdego urzędu powiatowego w miejscu stałego zamieszkania.
b) Kontrola dokumentów przez dane służby pod względem kompletności i autentyczności.
c) Przekaz dokumentów do specjalnej Komisji Pomocy Społecznej, która ustanowiona decyzją wojewody w obrębie Urzędu Wojewódzkiego bądź Jednostki Prawnej lub Wydziału Prawnego, składa się z pracownika DOY kategorii PE, pracownika (według preferencji pracownika społecznego) odpowiedniego Zarządu ds. Opieki oraz pracownika Zarządu ds. Zdrowia (według preferencji odnośnie specjalizacji lekarskiej bądź zawodu paramedycznego) wraz z ich zastępcami.

Po upływie ważności obecnej książeczki, jej odnowienie odbywa się według tej samej procedury, którą jest wydawana. Nie przedkłada się na nowo dokumentów, które zgodne z opinią odpowiednich służb znajdują się w teczce wnioskodawcy. Ponadto ustawa przewiduje przestrzeganie elektronicznej teczki wraz ze wszystkimi dokumentami i danymi wnioskodawców, do których Ministerstwo ma możliwość bezpośredniego dostępu.

Jakie usługi zapewnia książeczka zdrowia dla nieubezpieczonych
Dla posiadaczy książeczki bezpłatna opieka zdrowotna i szpitalna zawiera:
1. Bezpłatną, kompletną hospitalizację w łóżkach szpitalnych w pozycji III.
2. Badanie i bezpłatną listę leków w instytucjach, które są wymieniane w Decyzji oraz wykonywanie testów paraklicznych bądź laboratoryjnych.
3. Transport chorych drogą wodną bądź powietrzną.

Opracowała Karolina Swat