polak to

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5 – 20 lat, mieszkającą poza granicami Polski do udziału w Konkursie „Polak – to brzmi dumnie”. Konkurs kierowany jest do młodzieży polonijnej mieszkającej i uczącej się w krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Azji i Australii.

Celem konkursu jest:

• Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym krajem
• Podtrzymywanie więzi z krajem dzieci i młodzieży przebywających poza jego granicami
• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej
• Zachęcanie młodzieży do zgłębiania wiedzy o Polsce, promocja świadomości obywatelskiej,
• Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego
• Integracja ogólnoeuropejska Polaków w kraju i za granicą
• Kształcenie postaw świadomego uczestnictwa w życiu narodu
• Tworzenie pozytywnego obrazu Polski w oczach Polaków i cudzoziemców

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Osoba odpowiedzialna: Kamilla Przychodzień, doradca metodyczny

Miejsce konkursu (adres organizatora):
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: modm@modm.bialystok.pl

Początek konkursu: 18 lutego 2013

Termin ostateczny przesyłania prac konkursowych (decyduje data stempla pocztowego): 30 kwietnia 2013

Adresaci konkursu:
Wszyscy zainteresowani uczniowie szkół w Polsce (wszystkie etapy edukacyjne), szkół z polskim językiem nauczania za granicą (wszystkie etapy edukacyjne) oraz młodzież pochodzenia polskiego na całym świecie.

Warunki udziału: przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej na temat „Polak – to brzmi dumnie” ( wg zasad podanych w Regulaminie), poprawne wypełnienie karty zgłoszenia i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei (załącznik do regulaminu)

Terminy działań:

1. Przekazanie informacji o konkursie mediom, kuratoriom, szkołom polskim za granicą i przy placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniom wspierającym Polaków na Wschodzie – luty 2013
2. Przygotowanie informacji na stronie internetowej MODM w Białymstoku – luty 2013
3. Początek konkursu: 18 lutego 2011
4. Termin ostateczny przesyłania prac konkursowych (decyduje data stempla pocztowego): 30 kwietnia 2013
5. Termin dokonania oceny prac przez jury: do maja 2013
6. Ogłoszenie wyników: maj 2013
7. Wręczenie nagród: czerwiec 2013

Dane kontaktowe organizatora:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: modm@modm.bialystok.pl

Kamilla Przychodzień: kama03@autograf.pl, tel: 502 025 704

pdf  Regulamin konkursu

pdf  Karta zgłoszenia konkursu