portret_emigranta1

Konkurs na emigracyjne opowieści to element projektu Muzeum Emigracji w Gdyni. Mogą  wziąć w nim udział wszystkie osoby, zamieszkałe w kraju i za granicą, które do dnia  25 listopada 2011 roku nadeślą pocztą elektroniczną (na adres: biuro(at)muzeumemigracji.pl) swoje „prace”: spisane przeżycia i wspomnienia (do 3 stron maszynopisu) oraz fotografie i dokumenty w postaci cyfrowej będące świadectwem opisanej emigracyjnej historii.

Konkurs  – PORTRET  EMIGRANTA

Opowieści emigrantów, wspomnienia wyjazdów, tęsknota, dom, rodzina, praca. Nowy świat, nowi ludzie, nowe zwyczaje, nowe ojczyzny. Dzieci, nauka, obcy język, swoi i obcy….

Zdjęcia z pożegnań w starym kraju. Uroczyste, poważne, odświętne. Każda z nich to początek nowej historii. Rodzinnej opowieści o tych co wyjechali i tych co pozostali. Krewni, znajomi, przyjaciele czasu minionego. 

Opowieści i ilustracje, które  składają się na zbiorowy portret emigracyjnej epopei. Historii złożonej z indywidualnych ludzkich losów – zwyczajnych, burzliwych, czasem dramatycznych.

Z takich opowieści, archiwalnych fotografii budujemy kolekcję emigracyjnych życiorysów. To fascynujący obraz czasów, zwierciadło naszej polskiej historii. Bo to w kraju kształtowały się emigracyjne losy, rodziły decyzje, motywacje, plany na przyszłość. 

PORTRET EMIGRANTA – konkurs na emigracyjne opowieści to element projektu Muzeum Emigracji w Gdyni. Budowania opowieści o historii polskiej emigracji  zaczerpniętej z rodzinnych albumów, wspomnień, pamiętników.
portret_emigranta

REGULAMIN KONKURSU

„Portret Emigranta”

§1.
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia  Konkursu „Portret Emigranta” („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.
2.    Organizatorem Konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia, NIP 5862231214, Regon 220737397, KRS 0000323812, zwana dalej „Organizator”.
3.    Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia indywidualnych historii polskich emigrantów oraz stworzenie na ich podstawie zbiorowego portretu polskiej emigracji. Organizator pragnie wskazać przyczyny i drogi wychodźstwa, a także przedstawić i promować dorobek i osiągnięcia polskiej diaspory. Konkurs ma również pomóc w gromadzeniu wspomnień i przeżyć emigracyjnych, dokumentów, fotografii i pamiątek, które zasilą zbiory Muzeum Emigracji, którego otwarcie w Gdyni planowane jest na 2014 roku.

§2.
Zasady konkursu

1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, zamieszkałe w kraju i za granicą, które do dnia  10 listopada 2011 roku nadeślą pocztą elektroniczną (na adres: biuro(at)muzeumemigracji.pl) swoje „prace”: spisane przeżycia i wspomnienia (do 3 stron maszynopisu) oraz fotografie i dokumenty w postaci cyfrowej będące świadectwem opisanej emigracyjnej historii.
2.    Na Konkurs można nadsyłać prace będące owocem przeżyć własnych lub członków rodziny i znajomych. Opisane wydarzenia mogły mieć miejsce w dowolnym momencie historii.
3.    Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania i przesyłki prac, ani ewentualnego udziału uczestników w ceremonii wręczenia nagród.
4.    Organizator powołuje jury („Jury”) Konkursu, które wyłoni jego zwycięzców.
5.    Jury oceniając prace będzie przede wszystkim zwracać uwagę na ich unikatowy charakter, oryginalność oraz jakość formy. Pod uwagę brana będzie również historyczna waga oraz niezwykłość zdarzeń, które dokumentują.
6.    Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, przechowywania i eksponowania w ramach celów statutowych Organizatora i planowanego Muzeum Emigracji.
7.    Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie pracy nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób opisanych we wspomnieniach i przedstawianych na fotografiach, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
8.    W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji prac konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika Konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 18.
9.    Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora, iż opisane wspomnienia i przeżycia są prawdziwe.
10.    Wraz ze zgłoszeniem pracy do Konkursu ich autor musi załączyć zeskanowany, czytelnie wypełniony i odręcznie podpisany imieniem i nazwiskiem formularz zgłoszeniowy Konkursu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych Organizatora: www.arg.gdynia.pl i www.muzeumemigracji.pl
11.    Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
biuro(at)muzeumemigracji.pl

fot. Muzeum Emigracji w Gdyni

portret_emigranta2§3.
Nagrody

1.    Jury Konkursu wybierze i nagrodzi trzy najciekawsze prace.
2.    Trzy nagrodzone prace Jury uznaje za równorzędne pod względem ich wartości. O podziale 3 nagród zadecyduje losowanie.
3.    Nagrodami będą:
– bilet lotniczy na dowolną linię o wartości 1500 zł (lub dopłata do biletu większej wartości),
– 2 bilety lotnicze na dowolną linię po 750 zł (lub dopłata do biletów większej wartości)
4.    Jury na wniosek Organizatora może przyznać wyróżnienia.
5.    Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
6.    Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Emigracji.
7.    Zwycięzcy Konkursu i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.

§4.
Postanowienia końcowe

1.    Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.
3.    Regulamin Konkursu oraz wyniki będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Organizatora.
4.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury ani ich rodziny.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy.

con_info http://muzeumemigracji.pl/