Pomimo znacznych postępów, w różnych płaszczyznach życia w ostatnich latach, Grecja wciąż pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej pod względem wyników w kluczowej dziedzinie innowacji.

Według wyników badania European Innovation Scoreboard 2020, opublikowanego we wtorek, kraj ten zajmuje obecnie 20. miejsce wśród 27 innych państw członkowskich UE.

Tabela wyników zawiera ocenę porównawczą mierzącą działalność naukowa i badawczą przeprowadzoną w poszczególnych krajach. Kraje są podzielone na trzy grupy wydajności.

Grecja plasuje się w dziale „Moderate Innovators” wraz z krajami takimi jak: Chorwacja, Włochy i Polska. Według tabeli kraje te wykazały się niskim wynikiem. Stanowi on co najmniej 50 procent średniej UE.

Pomimo tego wyniku Grecja wykazała imponującą ,20-procentową poprawę w tej kategorii w latach 2012-2019, osiągając 76,7 procent średniej UE w samym tylko roku 2019.

Postęp ten wynika z lepszych wyników kraju w sektorach o niskiej wartości dodanej. Jednak wiele greckich przedsiębiorstw przyjmuje, lokalnie tworzone, nowe innowacje rynkowe.

Europejska tablica wyników innowacji umożliwia decydentom ocenę mocnych i słabych stron systemów innowacji. Śledząc postępy i odnosząc się do badań krajowych, można zidentyfikować określone sektory i nadać im priorytet w celu stymulowania innowacji. Bardziej kompleksowy raport tablicy wyników 2020 można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej tutaj.

mm
ec.europa.eu