Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach zostały utworzone 4 obwody głosowania:

1. Obwód głosowania nr 69, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ateny, Wydział Konsularny Ambasady RP, ul. Kontoleontos 1, 154 52 Paleo Psychiko;

2. Obwód głosowania nr 70, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Heraklion, Konsulat RP (Konsulat kierowany przez konsula honorowego), ul. 1821 39, 712 01 Iraklio;

3. Obwód głosowania nr 71, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rodos, Konsulat RP (Konsulat kierowany przez konsula honorowego), ul. Ioanni Kazouli 13,
851 00 Rodos;

4. Obwód głosowania nr 72, siedziba obwodowej komisji wyborczej:Saloniki, Konsulat RP (Konsulat kierowany przez konsula honorowego), Tsimski 78,
546 22 Thessaloniki.

Obwieszczenie Konsula RP w Atenach

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

(plik do pobrania)

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez

 1. ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl
 2. bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Atenach
 • telefonicznie, nr tel. +30 210 6771997, -8:
 • e-mailowo: ateny.amb.wk@msz.gov.pl
 • pisemnie, na adres: Chryssanthemon 22, 154 52 Paleo Psychiko
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu
 • faksem, nr faksu: +30 210 677 1996

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Atenach pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: ateny.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Chryssanthemon 22, 154 52 Paleo Psychiko
 3. faksem, nr faksu: +30 210 677 1996

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, tj. 11 października 2019 r.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl