Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach:
telefonicznie, nr tel.: +30 210 677 19 97 lub +30 210 677 19 98 (oba numery działają w godzinach 11-15 czasu ateńskiego)

 1. e-mailowo: ateny.amb.wk@msz.gov.pl lub ateny.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Chrysanthemon 22, 154 52 Paleo Psychiko
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 4. faksem, nr faksu: +30 210 677 19 96.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula RP w Atenach (Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach) pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo: ateny.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Chrysanthemon 22, 154 52 Paleo Psychiko
 3. faksem, nr faksu: +30 210 677 19 96.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

źródło: Ambasada RP w Atenach

Wasza opinia