Karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.

Dlatego też każdy, kto wybiera się na urlop, w podróż służbową, na krótką wycieczkę bądź też zamierza odbyć studia za granicą lub poszukiwać pracy jako bezrobotny powinien pamiętać o wyrobieniu karty. Dzięki niej jej właściciel może uchronić się przed problemami, zaoszczędzić czas i wydać mniej pieniędzy w przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń w czasie pobytu poza swoim krajem.

Karty EKUZ nie można używać, gdy celem pobytu jest uzyskanie leczenia.

W jaki sposób można uzyskać kartę?
Kartę można uzyskać, kontaktując się z miejscową instytucją kompetentną w zakresie ochrony zdrowia pl el ponieważ każdy kraj jest odpowiedzialny za wytwarzanie i rozpowszechnianie kart na swoim terytorium.

W wypadku, gdy instytucja ubezpieczenia zdrowotnego nie jest w stanie wydać karty przed wyjazdem za granicę składającego wniosek, wydaje wówczas tymczasowe zaświadczenie zastępcze. Jest tak samo ważne jak europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może korzystać z karty?
Osoba ubiegająca się o kartę musi być ubezpieczona lub objęta państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych w którymkolwiek z państw członkowskich UE, Islandii, księstwie Lichtenstein, Norwegii lub Szwajcarii.

feedbackKażdy z członków rodziny, która odbywa podróż, powinien posiadać własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Zasady wydawania EKUS / ΕΚΑΑ pl el
Karta nie zawiera żadnych danych medycznych pacjenta (np. grupa krwi, historia choroby).

Jakie informacje zawiera karta?ekuz1
Na EKUZ znajdują się informacje dotyczące tożsamości posiadacza:

arrow imię i nazwisko;
arrow data urodzenia;
arrow PESEL;
arrow numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
arrow numer identyfikacyjny Karty;
arrow data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewidywany czas trwania uprawnień.

Co zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Karta zapewnia jej posiadaczowi taki sam dostęp do instytucji ochrony zdrowia działających w sektorze publicznym (np. lekarza, apteki, szpitala lub ośrodka zdrowia),w tym opiekę nad kobietami w ciąży, osobami przewlekle chorymi oraz kontynuację leczenia, jaki mają obywatele kraju, w którym przebywa dana osoba. Jeśli posiadacz karty musi uzyskać pomoc medyczną w kraju, w którym ochrona zdrowia jest płatna, otrzyma zwrot uiszczonej opłaty niezwłocznie bądź po powrocie do kraju zamieszkania.

Jednakże należy zauważyć, iż karta nie zapewni pokrycia kosztów ochrony zdrowotnej jej właściciela podczas pobytu za granicą, jeśli celem jego podróży jest leczenie choroby lub rany nabytej przed rozpoczęciem podróży.

feedbackKarta nie zapewnia pokrycia kosztów leczenia w ośrodkach prywatnych lub wydatków związanych z przewozem do kraju drogą lotniczą.

Na podstawie karty nie ma możliwości zapewnienia bezpłatnego przewiezienia jej właściciela, który poważnie zachorował lub ucierpiał na skutek wypadku, do miejsca zamieszkania. Na tę okoliczność wskazane jest posiadanie odrębnego ubezpieczenia.

Czy EKUZ zapewnia leczenie osobie chronicznie chorej ?
Tak, w przypadku stanu chronicznego (np. astmy, cukrzycy lub raka) osoba taka w okresie swego czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE ma prawo do leczenia niezbędnego z punktu widzenia jej bieżącego stanu zdrowia. Jeśli jednak stan zdrowia tej osoby wymaga zastosowania wobec niej specjalnego nadzoru lekarskiego, w szczególności specjalnych technik lub urządzeń (np. w przypadku leczenia metodą dializy), pacjent może wyrazić chęć przygotowania z góry swego pobytu, aby mieć pewność, iż wymagane urządzenia lub terapia są dostępne na miejscu. Można to uczynić, kontaktując się przed wyjazdem z miejscową jednostką leczenia specjalistycznego w odwiedzanym kraju.

Jestem w ciąży ?
Jeśli kobieta ciężarna przebywa czasowo w innym kraju Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia wszelkie usługi medyczne mające związek z ciążą, włącznie z odebraniem porodu. Jeśli jednak kobieta chce urodzić dziecko w innym kraju, prosimy skontaktować się z właściwymi dla niej miejsca zamieszkania instytucjami kompetentnymi w dziedzinie zdrowia, ponieważ może to wymagać specjalnego upoważnienia (tj. formularza S2).

Jakie badania lub terapie są dostępne dla studentów bądź delegowanych pracowników?
Osoby należące do obu tych kategorii (tj. studenci i pracownicy delegowani) są uprawnione do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która w ich przypadku zastępuje formularz E 128. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje im dostęp do niezbędnego leczenia z uwzględnieniem czasu trwania ich pobytu w danym kraju. W przypadku delegacji lub studiów okres ten może być stosunkowo długi, zaś zakres dostępnego leczenia szerszy niż w przypadku turysty, którego pobyt w danym kraju trwa jedynie kilka dni.

Zapomniałem swej karty lub ją zagubiłem?
Osoba, która zapomniała zabrać ze sobą swojej karty lub zgubiła ją, może poprosić właściwą dla swojego miejsca zamieszkania instytucję o przesłanie tymczasowego zaświadczenia zastępczego faksem lub pocztą elektroniczną. Dokument ten zapewnia właścicielowi te same uprawnienia co karta.

Co to jest S 1 – dokument przenośny
Karta EKUZ wydana osobom, które mają dokument przenośny S1 w innym państwie członkowskim, uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych podczas pobytów turystycznych poza państwem członkowskim zamieszkania i państwem właściwym.

feedbackFormularz S1 umożliwia Ci zarejestrowanie się w systemie opieki zdrowotnej, jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE lub Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, ale jesteś ubezpieczony w innym. Wniosek o wydanie dokumentu S1

Dotyczy to zwykle osób mieszkających za granicą po przejściu na emeryturę. Formularz może być również przydatny dla członków rodzin pracowników migrujących, którzy zostali w swoim kraju pochodzenia, ale są objęci systemem zabezpieczenia społecznego kraju, w którym obecnie pracuje członek ich rodziny.

Należy go przed wyjazdem uzyskać w swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie przedstawić instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, do którego wyjeżdża się na leczenie.

Więcej informacji :

edit blu NFZ – informacje nt. ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu w innym państwie UE

edit blu NFZ – karta EKUZ dla uczących się za granicą