Kolejna usługa jest włączana przez zakład opieki zdrowotnej (EOPYY) do Kartoteki Ubezpieczeń Zdrowotnych (FAI), która daje ubezpieczonemu dostęp do informacji o każdej transakcji dokonanej z jego numerem ubezpieczenia społecznego (AMKA). Informacja będzie przekazywana poprzez wiadomość, którą zaintwrwsowany otrzyma na swój telefon komórkowy.

Już 9 lipca lekarz ma obowiązek podać numer telefonu komórkowego pacjenta, aby aktualności docierały do ​​zainteresowanego poprzez sms.

W przypadku, gdy ubezpieczony rejestruje swój telefon komórkowy w Kartotece Ubezpieczenia Zdrowotnego (FAI), będzie to deklarowane automatycznie, w celu otrzymywania bezpiecznych informacji.

W przypadku opinii wymagających zatwierdzenia, takich jak zabiegi specjalne, hospitalizacje itp., lekarze prześlą je drogą elektroniczną do właściwych komisji lekarzy orzeczników, załączając niezbędne dokumenty potwierdzające. Wraz z wydaniem decyzji zatwierdzającej, ubezpieczony jest automatycznie informowany przez FAI.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w prawdziwości informacji, tj. stwierdzenia czynu, który nie został dokonany, ubezpieczony może wnieść sprzeciw poprzez złożenie pisemnych zastrzeżeń opisujących sporną część (recepta, wizyta u lekarza) oraz wniosek o automatyczne przekazanie go właściwym służbom kontrolnym w celu przywrócenia jego historii medycznej.

Podkreśla się, że świadczenia, z wyjątkiem kontraktowych świadczeniodawców, składane przez ubezpieczonego o odszkodowanie jako indywidualne wnioski, za pośrednictwem gov.gr lub K.E.P. (Centrum Obsługi Obywatela), załączając niezbędne dokumenty potwierdzające, są przesyłane do PEDI drogą elektroniczną. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej, ubezpieczony jest automatycznie informowany przez FAI, a pieniądze są deponowane w zadeklarowanym przez niego IBAN.

Wszystkie usługi elektroniczne za pośrednictwem FAI oferowane są ubezpieczonym i małoletnim członkom ich rodzin. Każdy posiadacz numeru rejestracji podatkowej AFMI  może używać FAI z osobistymi kodami.