Θέση Φύλακα – Θυρωρού στην Πρεσβεία Ελλάδoς στη Βαρσοβία

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φύλακα-Θυρωρού (επιτόπιο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου) στην Πρεσβεία Βαρσοβίας. Η προκηρυσσόμενη θέση είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανεώσεως.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Πολωνίας.
β) Να εμπίπτουν στα εξής όρια ηλικίας: κατώτατο το 21ο και ανώτατο το 60ο έτος. Οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
γ) Να γνωρίζουν την Πολωνικής, την Ελληνική και την Αγγλική.
δ) Να έχουν συναφή επαγγελματική εμπειρία.
ε) Να είναι διατεθειμένοι, λόγω της φύσεως της εργασίας, να εργασθούν με ευέλικτο ωράριο οσάκις αυτό απαιτηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, προς την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία (υπ’ όψιν κυρίου Γεωργίου Κυριακοπούλου), είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Górnosląska 35, 00-432 , κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 έως 14.00, είτε μέσω φαξ : 00 48 22 622 94 64, είτε μέσω email: gremb.war@mfa.gr , kyriakopoulos@mfa.gr , το αργότερο μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2020.

https://www.mfa.gr/missionsabroad/poland.html