wybory 2014 pe

Konsul RP w Atenach informuje, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do Europarlamentu, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniu 25 maja 2014r. (niedziela).

Obywatele polscy przebywający na terytorium Republiki Greckiej będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty. Prawo wybierania europarlamentarzystów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat.

I. Głosowanie osobiste
Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść ustnie, pisemnie (pod adresem Kontoleontos 1, 154 52 Paleo Psychico), telefonicznie (+302106726179 wew. 703), telefaksem (+302106771996) lub pocztą elektroniczną (ateny.amb.wk@msz.gov.pl ).
Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona),
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– oznaczenie miejsca zamieszkania lub pobytu za granicą (pełny adres),
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania,
– nr PESEL (jeśli wyborca go posiada),
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w dniu 5 maja 2014 r. zostanie uruchomiona możliwość samodzielnej rejestracji w systemie elektronicznym na stronie www.ewybory.msz.gov.pl .

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania. W związku z powyższym, osoby, które nie zgłoszą się do spisu wyborców do dnia 22 maja 2014r. nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu, nawet jeżeli od wielu lat zamieszkują na terytorium Republiki Greckiej i były wpisane na listę wyborców w poprzednich wyborach. Wymóg wcześniejszego zgłoszenia do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Tak więc wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które jest wydawane na wniosek wyborcy przez właściwy dla miejsca zamieszkania urząd gminy (dotyczy wyborców na stałe zamieszkałych w kraju) lub konsula (dotyczy wyborców stale zamieszkałych za granicą). Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć najpóźniej do dnia 23 maja 2014r.

Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbywa się w lokalach obwodowych komisji wyborczych między godz. 7:00 a 21:00.

II. Głosowanie korespondencyjne
Najpóźniej do dnia 12 maja 2014r. wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. W tym celu należy podać identyczne dane jak w przypadku glosowania osobistego oraz adres korespondencyjny (wraz z kodem pocztowym), na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. W głosowaniu uwzględnia się wyłącznie koperty zwrotne od wyborców, które wpłyną do konsula najpóźniej w godzinach pracy urzędu konsularnego,w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyborów. Wyborca może doręczyć komisji wyborczej osobiście swój głos w formie zwrotnego pakietu wyborczego w dniu głosowania do czasu jego zakończenia.

III. Obwodowe Komisje Wyborcze w Republice Greckiej:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 44 w Atenach
Granice obwodu: Attyka, Centralna Grecja, Peloponez, Evia, Wyspy Jońskie, Cyklady

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 44 usytuowana jest w pomieszczeniach Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Atenach pod adresem Kontoleontos 1, 154-52 Paleo Psychico. Lokal jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych.

2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 45 w Heraklionie na Krecie
Granice obwodu: Wyspa Kreta, Wyspy Dodekanezu

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 45 usytuowana jest w pomieszczeniach Konsulatu Honorowego RP w Heraklionie pod adresem: 1821 Str. nr 39, 712-01 Heraklion, Kreta. Lokal nie jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych.

3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 46 w Salonikach
Granice obwodu: Tesalia, Epir, Macedonia, Tracja, Wyspy Egejskie (północne), Sporady

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 46 usytuowana jest w pomieszczeniach Konsulatu Honorowego RP w Salonikach pod adresem: Tsimiski 78, 546-22 Saloniki. Lokal nie jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych.